EGSA Meeting 15-17 april 2016

Dutch

De E.G.S.A. (The European Garter Snake Association) bestaat dit jaar 20 jaar. Om dat te vieren is er van 15 t/m 17 april 2016 een grootse bijeenkomst van én voor Thamnophis-liefhebbers in Epe (Gelderland). De locatie is het Princess Hotel, Dellenweg 115, 8161 PW Epe.
Naast de jaarvergadering van de vereniging (zaterdagochtend om 9.30 uur) begint rond 11.00 uur de “mini-Thamnophis-beurs” waar verschillende kwekers hun (nakweek-)dieren zullen aanbieden.
In de middag en avond zijn er een aantal lezingen over Thamnophis in de breedste zin van het woord.

Wil je deze “mini-Thamnophis-beurs” en de lezingen, als niet-lid van de E.G.S.A., bijwonen, dan kan dat!
Gedetailleerde info hierover via e-mail adres: egsa2016@gmail.com.
Kosten voor niet-leden slechts 10 euro…
Word je tijdens de bijeenkomst lid van de E.G.S.A., dan wordt die 10 euro in mindering gebracht op de contributie!
Ik zal de mensen die lezingen gaan geven hier aan jullie voorstellen.

Iedereen die enigszins serieus met Thamnophis bezig is kent Steven Bol. Enerzijds door zijn nadrukkelijk aanwezigheid op vele beurzen waar hij een keur aan soorten en ondersoorten aanbiedt. Anderzijds natuurlijk ook door zijn website http://nl.stevenbolgartersnakes.com/ waar een schat aan informatie over Thamnophis te vinden.

Het is voor een belangrijk deel aan Steven te danken dat er tegenwoordig een groot aantal soorten en ondersoorten van ons geliefde genus beschikbaar is voor de hobby. Zijn lezing zal o.a. gaan over zijn zoektocht naar een voor velen onbekende Mexicaanse soort, Thamnophis pulchrilatus.

http://www.thamnophis.nl/albums/thamnophis-pulchrilatus-pictures/

En alsof dat nog niet genoeg is zal hij ook nog vertellen over zijn waarnemingen in het leefgebied van de bekende/geliefde Flame-kousenbandslangen. Dit alles wordt uiteraard vergezeld van prachtig beeldmateriaal. Ik denk dat alleen déze lezing al voldoende reden is om 16 april aanwezig te zijn voor iedereen die Thamnophis een warm hart toedraagt.

Volgende keer zal ik een van de andere sprekers voorstellen: Henk Zwartepoorte

Als volgende spreker op de EGSA bijeenkomst wil ik Henk Zwartepoorte bij jullie introduceren. Zoals velen wel zullen weten heeft Henk tientallen jaren als curator van de reptielenafdeling in Diergaarde Blijdorp gewerkt. Tegenwoordig is hij onder andere voorzitter van de European Studbook Foundation en voorzitter van de Turtle Survival Alliance Europe. Deze zeer ervaren reptielen-specialist zal ons het een en ander vertellen over Thamnophis in Diergaarde Blijdorp. Dat wij tegenwoordig Thamnophis sirtalis tetrataenia in het terrarium kunnen houden is voor een belangrijk deel te danken aan deze prachtige dierentuin. Ik weet zeker dat dit een zeer interessant verhaal gaat worden voor iedere Thamnophis verzorger.
Dus… wéér een goede reden om zaterdag 16 april naar Epe te komen!

De volgende spreker die ik binnenkort ga voorstellen is Paul Storm

Paul Storm is de derde spreker in dit voorstel-rondje. Hij is een begenadigd verteller waarbij u zich geen moment zult vervelen. Hij werkt als docent biologie bij de Hogeschool Rotterdam en geeft daar o.a. les in Evolutie, Fylogenie & Vertebraten en Eco-Evolutie. Maar naast zijn werk is hij zeer geïnteresseerd in Europese waterslangen van het geslacht Natrix en gaat ons van alles vertellen over de ecologie, soortvorming en de variaties van de drie Europese Natrix soorten. http://www.waterslangen.nl/.
Alweer een hele goede reden om zaterdag 16 april in uw agenda te zetten met de opmerking: “naar Epe…”

Over een paar dagen zal ik de volgende spreker voorstellen: Sjoerd van Veen van Crazyreptiles.eu…

English

The E.G.S.A. (The European Garter Snake Association) celebrates its 20th anniversary this year. For this reason there is a large gathering of Thamnophis lovers in Epe (Gelderland – the Netherlands) from 15 till 17 April, 2016. The location is Princess Hotel, Dellenweg 115, 8161 PW Epe.

The annual meeting of the Association is on Saturday 9.30am and at around 11.00am the “mini Thamnophis market” where several breeders/ keepers will offer their animals. Saturday afternoon and evening there are a number of interesting lectures about Thamnophis.

Do you, as a non-member of the E.G.S.A., want to attend this “mini Thamnophis market” and the lectures? Then there is good news, this is possible!!
Detailed information about this event via e-mail: egsa2016@gmail.com.
Costs for non-members only 10 Euros…
If you become a member of the E.G.S.A.during the meeting, the 10 Euros are deducted from the membership fee!
In the following days we will introduce our lecturers for the event, keep checking for updates.

Anyone who is somewhat seriously engaged in Thamnophis knows Steven Bol.  On one hand by his continuous presence over the years in many reptile fairs, where he offers a variety of species and subspecies. On the other hand, through his website http://stevenbolgartersnakes.com/ where you can find extensive information about Thamnophis. For an important part it is thanks to Steven that nowadays a large number of species and subspecies of our beloved genus available for the hobby.

His lecture, among other things, will be about his search for a, largely, unknown Mexican species Thamnophis pulchrilatus.

http://www.thamnophis.nl/albums/thamnophis-pulchrilatus-pictures/

And if that were not enough, he will also share his observations in the habitat of the famous and very popular Flame Garter Snake. All this is, of course, accompanied by stunning images. I think this lecture alone already is enough reason to attend the meeting on April 16th for anyone who cares about Thamnophis.

Next time we will introduce one of the other lecturers: Henk Zwartepoorte.

As the next speaker on the EGSA-meeting I want to introduce Henk Zwartepoorte to you. As many of you will know Henk worked for decades as a curator of the reptile department in Rotterdam Zoo. Nowadays he is, amongst others, Chairman of the European Studbook Foundation and chairman of the Turtle Survival Alliance Europe. This highly experienced reptile specialist will tell us some things about Thamnophis in Rotterdam Zoo. That nowadays we are able to keep Thamnophis sirtalis tetrataenia in the terrarium is due largely thanks to this beautiful zoo. I’m sure this is going to be a very interesting story for every Thamnophis keeper.

So … another good reason to come to Epe on Saturday, April 16th.

Next time we will introduce one of the other lecturers:  Paul Storm

Paul Storm is the third speaker in this introduction list. He is a gifted storyteller and his lecture will not bore you for one moment. He works as a teacher of biology at Rotterdam University and teaches his students,  among other things, Evolution, Phylogeny & Vertebrates and Eco-Evolution. But besides his work, he is very interested in European water snakes of the genus Natrix. He’s going to tell us everything about the ecology, speciation and the variations of the three European Natrix species. http://www.waterslangen.nl/.
Another very good reason to mark Saturday, April 16 on your calendar with “going to Epe …”

In a few days I will introduce Sjoerd van Veen from crazyreptiles.eu as the next speaker…